بهره وری انرژی

افزایش هزینه های انرژی در حال تبدیل شدن به یک بار فزاینده است.

انرژی بیشتر برای پول کمتر

فرآیندهای انرژی بر به سرعت از طریق عایق ناکافی اثر مالی منفی دارند.

به گفته مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد انرژی (FfE) و هزینه های انرژی سالانه می تواند به شدت کاهش یابد.

محصولات پشم معدنی ما راه حل بهینه را برای هر برنامه ای ارائه می دهند و بنابراین برای مصرف انرژی و هزینه مناسب هستند.